Säännöt

1.

Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

2.

Kerhon kotipaikka on Helsinki.

3.

Kerhon tarkoituksena ja toimintamuotoina ovat:

 1. Kasvattaa jäsenissä rehtiä moottoripyöräilijähenkeä.
 2. Opettaa jäsenille vastuuntuntoa liikenteessä.
 3. Edesauttaa jäseniä omaksumaan oikea ajotapa sekä perustaa hyvät suhteet moottoripyöräilijöitten ja yleisön välille ja ylläpitää niitä.
 4. Suoda jäsenille mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä moottoripyöriä ja moottoripyöräilyä koskevissa asioissa järjestämällä illanviettoja, kerhoajeluja, retkiä ja ralleja.
 5. Antaa neuvoja ja auttaa jäseniä moottoripyörien käytössä ja huollossa.
 6. Julkaista kerholehteä.
 7. Ylläpitää yhteyttä ulkomaisiin moottoripyöräkerhoihin sekä yleensä tiedottaa jäsenille moottoripyörämaailman tapahtumista.
 8. Vaikuttaa moottoripyöräalan lainsäädäntöön, vakuutussäädöksiin ja eri sidosryhmiin tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja moottoripyöräilyä koskevista asioista.

Kerho voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

4.

Kerhon varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä moottoripyöräilyn harrastajat. Kerhon jäseniä ovat varsinainen jäsen, nuorisojäsen, ainaisjäsen sekä kunniajäsen.

Varsinais-, nuoriso-, sekä ainaisjäsenmaksu määrätään vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa ja jäsenyys kestää ainaisjäsenyyttä lukuunottamatta vuoden kerrallaan. Ainaisjäsenyys on elinikäinen. Nuorisojäseniksi katsotaan alle 25 vuotiaat. Nuorisojäsenyys muuttuu jäsenen antamalla suostumuksella automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi sitä seuraavalle kalenterivuodelle kun jäsen täyttää 25 vuotta.

Kullakin 16 vuotta täyttäneellä jäsenellä on oikeus äänestää kerhon kokouksissa yhdellä äänellä.

Kerholla voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea kerhon toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta kerhon kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota kerhosta välittömästi. Tällöin ei jo suoritettua jäsenmaksua tai sen osaa palauteta. Jos jäsen aiheuttaa vahinkoa kerholle tai sen toiminnalle tai muuten toimii kerhon sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti, voi kerhon hallitus ehdottaa hänen erottamistaan vuosikokoukselle, joka lopullisesti päättää erottamisesta.

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voi kerhon hallitus erottaa hänet varoituksen jälkeen.

Hallitus voi ehdottaa erityisesti ansioituneiden henkilöiden kutsumista kerhon kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää vuosikokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5.

Kerhon hallitus valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita kerhon varsinainen jäsen, joka on nuhteeton Suomen kansalainen kuitenkin niin, että vähintään kaksi hallituksen jäsentä, joista toinen on hallituksen puheenjohtaja, ovat täysi-ikäisiä.

Hallituksen jäsenet ovat virassaan vuoden, jonka jälkeen heidät voidaan valita uudelleen. Hallituksen tulee kokoontua vähintään neljä kertaa vuodessa.

Hallitus on päätäntävaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä ovat läsnä. Kerhon nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Pankki-, posti- yms. juoksevissa raha-asioissa voi kassanhoitaja kirjoittaa kerhon nimen yksin.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemästä (7) kymmeneen (10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten vastuualueet ovat seuraavat:

 1. Puheenjohtaja vastaa oikeasta menettelystä hallituksen kokouksissa ja hallituksen päätösten toimeenpanosta.
 2. Sihteeri vastaa pöytäkirjan pitämisestä kerhon ja hallituksen kokouksissa ja hoitaa kerhon kirjeenvaihdon.
 3. Kerhoisäntä tai -emäntä vastaa illanviettojen, kerhoretkien, rallien ja muiden kerhotapahtumien järjestämisestä.
 4. Päätoimittaja vastaa kerhon lehden ilmestymisestä, yhteydenpidosta lehdistöön sekä kerhon sähköisestä tiedottamisesta.
 5. Kassanhoitaja vastaa kerhon ja kerholehden raha-asioista, hoitaa kerhon kirjanpitoa ja pankkitiliä. Kassanhoitajan tehtäviin kuuluu lisäksi jäsenmaksujen suoritusten tarkkaileminen.
 6. Koulutusvastaava vastaa kerhon koulutusasioista.
 7. Kansainvälisistä asioista vastaava hoitaa kerhon kansainvälisiä yhteyksiä.
 8. Jäsenasioista vastaava vastaa kerhon jäsenrekisterin ylläpidosta.
 9. Www-vastaava vastaa kerhon verkkosivujen ulkoasun ja sisällön hoidosta.

Hallituksen muiden mahdollisten jäsenien toimenkuvat päättää hallitus. Hallitus voi kutsua avukseen tarpeellisen määrän toimihenkilöitä. Kerholla voi olla rekisteröimättömiä aluekohtaisia alajaoksia.

6.

Kerhon tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen on annettava kertomus toimikaudeltaan ja lopulliset tilit vastaavalta tilikaudelta vuosikokouksen valitsemille toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

7.

Kerhon vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä kerhon hallituksen määräämässä paikassa ja kutsu siihen on julkaistava kerhon lehdessä viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokoksessa:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. Valitaan pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 3. Hyväksytään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta sekä päätetään toiminnantarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, joihin toiminnantarkastajien kertomus ehkä antaa aihetta.
 4. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.
 5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi vuosi.
 6. Päätetään varsinaisen-,nuoriso-, sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta. Ainaisjäsenmaksun on oltava vähintään 15-kertainen varsinaiseen jäsenmaksuun verrattuna.
 7. Pätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Kerhon vuosikokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.

8.

Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa kerhon jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava samoin kuin vuosikokouskutsu. Kerhon ylimääräisessä kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.

9.

Näihin sääntöihin älköön tehtäkö muutoksia tai yhdistystä purettako, ellei vähintään 3/4 kerhon kokouksessa annetuista äänistä kannata tällaista esitystä. Sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

10.

Jos kerho purkautuu, lankeavat mahdolliset kerhon varat moottoripyörämuseolle, jos sellainen kerhon lopettamishetkellä on Suomessa, muussa tapauksessa teknilliselle museolle.